Wisdom742-แหล่งรวมเกมพนันออนไลน์ที่มีความรู้และประสบการณ์ครบวงจร
เข้าเกมได้เลย

ภูมิปั้นคอ

ภูมิปั้นคอ: 77 ข้อเตือนแห่งความภูมิใจและปั้นหัวใจ

1. ชาติและพระมหากษัตริย์
2. วัฒนธรรมและประเพณี
3. ศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรม
4. การอนุรักษ์ธรรมชาติ
5. ความเอื้อเฟื้อและการเข้าร่วม
6. ความเท่าเทียมและการเคารพ
7. คุณธรรมนำหน้า
8. สันติภาพและความมั่นคง
9. ความเชื่อและความเคารพ
10. การสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์
11. การเรียนรู้และการพัฒนา
12. ความยุติธรรมและการปกครอง
13. การช่วยเหลือและการสงเคราะห์
14. ความมีส่วนร่วมและการร่วมมือ
15. ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ
16. การควบคุมและการจัดการ
17. ความร่วมมือและการประสานงาน
18. ความเป็นเลิศและความพยายาม
19. การรักษาสิทธิและความเสมอภาค
20. ความอดทนและการเจริญเติบโต
21. ความสัมพันธ์และการร่วมลูกเรือ
22. การเก็งกดและการย้อมยุทธ
23. ความเป็นครองและความเชื่อมั่น
24. ความรับฟังและการเข้าใจ
25. ความตั้งใจและความเพียร
26. การระมัดระวังและการระวังตัว
27. ความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์
28. การควบคุมอารมณ์และการเห็นด้วย
29. ความสุภาพและความเคารพ
30. การเลือกลือและการตัดสินใจ
31. ความเมตตาและการเห็นอกเห็นใจ
32. ความมีวินัยและความสาบาน
33. การบูรณาการและการค่อนข้าง
34. ความเย็นชาและความนิรนาม
35. การพัฒนาและการพัฒนา
36. ความกระฉับและการสะดวก
37. การสนับสนุนและการส่งเสริม
38. ความมั่นคงและความมั่นใจ
39. การส่งเสริมและการสนับสนุน
40. ความทุ่มเทและความก้าวหน้า
41. การกล้าหาญและความสำเร็จ
42. ความตั้งใจและการพยายาม
43. การอดทนและความอดทน
44. ความภูมิใจและความปรับตัว
45. การควบคุมและการควบคุม
46. ความพยายามและความพยายาม
47. การสร้างสรรค์และการระดมทุน
48. ความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่น
49. การแต่งกายและการตกแต่ง
50. ความสำคัญและความสำคัญ
51. การทำความดีและการมีคุณค่า
52. ความเคารพและความเคารพ
53. การเป็นนำและการเป็นเลิศ
54. ความกระตือรือร้นและความเชื่อมั่น
55. การช่วยเหลือและการสนับสนุน
56. ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ
57. การเชื่อฟังและการเข้าใจ
58. ความกล้าหาญและความแข็งแกร่ง
59. การทำสัญญาและการฝึกฝน
60. ความซื่อสัตย์และความเปิดเผย
61. การพัฒนาและการปรับปรุง
62. ความมีสัมฤทธิ์และความมั่นคง
63. การสนับสนุนและการส่งเสริม
64. ความเป็นก็บด้ายและความเป็นก็บด้าย
65. การใส่ใจและการเข้าใจ
66. ความสนใจและความสนใจ
67. การควบคุมและการควบคุม
68. ความตั้งใจและความสมควร
69. การยอมรับและการแสดงออก
70. ความเพ้อฝันและความสำเร็จ
71. การรักษาความลับและความเชื่อ
72. ความมั่นคงและความมั่นใจ
73. การรับฟังและการเข้าใจ
74. ความรู้สึกและความสัมพันธ์
75. การเป็นนำและการเป็นผู้นำ
76. ความมีระเริงและความมีมั่นใจ
77. การจัดการอย่างดีและการเตรียมความพร้อม

การเรียนรู้จากภูมิปั้นคอและปั้นหัวใจ สุดโอฬาร… ประเทศไทยวันนี้และวันพรุ่งนี้!